بیمه نامه نانو بتن امین

بیمه نامه بتن

تضمین کیفیت بتن آماده استاندارد

بیمه تضمین عملکرد محصول بتن

برای اولین بار  در صنعت بیمه کشور

بیمه نامه تضمین کیفیت بتن

بیمه نامه تضمین عملکرد محصول بتن برای اطمینان از انطباق بتن با مشخصات فنی خریداری شده توسط مشتری، تهیه شده است  .

این نوع بیمه نامه برای اولین بار در صنعت بیمه کشور و توسط شرکت بیمه دانا برای آسایش و اطمینان سازندگان طراحی و اجرا گردیده است .

بیمه نامه تضمین عملکرد محصول بتن برای اولین بار در سطح کشور و در استان قم عملیاتی گردیده است .

بیمه نامه بتن

تضمین کیفیت بتن آماده استاندارد

بیمه تضمین عملکرد محصول بتن

برای اولین بار  در صنعت بیمه کشور

بیمه نامه تضمین کیفیت بتن

بیمه نامه تضمین عملکرد محصول بتن برای اطمینان از انطباق بتن با مشخصات فنی خریداری شده توسط مشتری، تهیه شده است  .

این نوع بیمه نامه برای اولین بار در صنعت بیمه کشور و توسط شرکت بیمه دانا برای آسایش و اطمینان سازندگان طراحی و اجرا گردیده است .

بیمه نامه تضمین عملکرد محصول بتن برای اولین بار در سطح کشور و در استان قم عملیاتی گردیده است .

با عنایت به قابلیت و توانایی های فنی شرکت دانش بنیان نانو بتن امین (به شماره ثبت 2157 قم )

شرکت مذکور منحصراً به عنوان مجری طرح انتخاب گردیده است.