دستاورد های 23 ساله شرکت دانش بنیان نانوبتن امین

تعاونی ملی کشوری ✓کارآفرین ملی کشوری ✓اولین تعاونی دانش بنیان در زمینه تولید بتن آماده در سطح کشور ✓اولین آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در سطح کشور در زمینه دوام بتن ✓همکاری با دانشگاه ها و سرپرستی بیش از 70 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه تکنولوژی بتن

رتبه اول کارآفرین ملی بخش صنعت ✓ دریافت کننده ی اولین گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ✓ چهار دوره کارآفرین برتر استان ✓ شش دوره تعاونی برتر استان ✓ اولین تولید کننده بتن hpc تا رده مقاومت C50 در استان قم ✓ واحد نمونه استاندارد ✓ واحد نمونه استاندارد در زمینه تولید مصالح سنگی ✓ دارنده مقام برتر تولید بتن های ویژه در سطح کشور

بخشی از دستاورد های 23 ساله ی شرکت دانش بنیان نانوبتن امین

تعاونی ملی کشوری ✓کارآفرین ملی کشوری ✓اولین تعاونی دانش بنیان در زمینه تولید بتن آماده در سطح کشور ✓اولین آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در سطح کشور در زمینه دوام بتن ✓همکاری با دانشگاه ها و سرپرستی بیش از 70 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه تکنولوژی بتن

رتبه اول کارآفرین ملی بخش صنعت ✓ دریافت کننده ی اولین گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ✓ چهار دوره کارآفرین برتر استان ✓ شش دوره تعاونی برتر استان ✓ اولین تولید کننده بتن hpc تا رده مقاومت C50 در استان قم ✓ واحد نمونه استاندارد ✓ واحد نمونه استاندارد در زمینه تولید مصالح سنگی ✓ دارنده مقام برتر تولید بتن های ویژه در سطح کشور

✓ دارنده ی گواهینامه تحقیق و توسعه ✓ ثبت اختراع شستشوی مصالح با سیستم باد ✓ دریافت کننده اولین جواز تاسیس طرح دانش بنیان پوزوالن مصنوعی در سطح کشور ✓ اولین تولید کننده بتن scc ( خودتراکم( در مقیاس صنعتی و تولید انبوه در استان قم ✓ اولین تولید کننده بتن های hpc و sccدر ساخت پیگمنت های بتنی در سطح کشور ✓ اولین واحد استاندارد در زمینه ی تولید مواد افزودنی بتن در استان قم

بخشی از جدیدترین دستاورد های شرکت دانش بنیان نانو بتن امین:

تولید کربوکسیالت ) مورد مصرف در صنعت بتن، کاشی و سرامیک، صنایع گچ( به روش سرد و جایگزین مواد اولیه خارجی به میزان 30 %و برنامه ریزی برای داخلی سازی تا میزان 50% ❖ تولید پودر کربوکسیالت ) برای اولین بار در خاورمیانه که تا کنون 100 %نیاز وارداتی بوده است( که مزیت های فنی گسترده ای دارد.عالوه بر مصارف فوق، در تولیدات مالت آماده ساختمانی مصرف داردکه تاکنون از خارج تأمین می شده است.

تولید بتن آماده استاندارد ) با توجه به طرح ملی جهش مسکن( بازوی اجرایی دولت سیزدهم ❖ تولید شن و ماسه دانه بندی شده استاندارد ❖ تولید آزمایشگاهی فلوکوالنت ) منعقد کننده( که در صنایع تصفیه آب مصرف می گردد ) 100 %وارداتی است ( ❖ تولید آزمایشگاهی سوپر جاذب ، مورد مصرف در پوشک بچه، صنایع کشاورزی و…) 100 %وارداتی است.( ❖ انواع رزین های صنعتی ❖ تولید رزین مقاوم در برابر حریق

بازگشت بە لیست

دیدگاهتان را بنویسید