فعالیت های فرهنگی نانو بتن امین

✓ برخی از فعالیت های انجام شده در زمان راه اندازی و بهره برداری خط تولید

. کاشت 2000 اصله نهال در فاز اول و پیش از راه اندازی خط تولید

. کاشت 1000 اصله نهال در فاز دوم در محوطه و اطراف خط تولید

. تسطیح بیش از 60.000 متر مربع فضای کارگاه و جمع آوری نخاله های ساختمانی موجود

. آماده سازی محل کاشت پیش از 5000 درخت جهت فاز 3

. دریافت 5 استاندارد برای محصولات تولیدی و برنامه ریزی تولیدی و برنامه ریزی تولید بیش از 5

محصول خلاقانه و دانش بنیان جدید

کاشت 700 اصله درخت پالونیا در محوطه نخاله های ساختمانی ) طرح ملی پایش و پاکسازی محیط زیست و منابع طبیعی(

مشخصات درخت پالونیا : سودآوری درخت پالونیا مربوط به فروش چوب آن است و پس از مدت 5 سال میتوان با فروش چوب آن به قیمتی چندین برابر به نسبت هزینه های انجام شده سودآوری فوق العاده ای به ارزش 1 میلیارد و500 میلیون استحصال نمود. اما در این میان نباید از فروش محصوالت جانبی آن چشم پوشی کرد. تیم تحقیقاتی ما با نگارش طرح توجیهی کاشت درخت پالونیا در سال 99 به این نتیجه رسیده است که نسبت هزینه های انجام شده در طول 5 سال بسیار ناچیز به نسبت درآمد حاصل از آن است، به این معنی که سود فروش چوب این درخت چندین برابر بیشتر از هزینه های انجام شده است. همچنین در این امکانسنجی که در طرح توجیهی کاشت درخت پالونیا به آن پرداخته شده است به این مهم دست می یابید که درآمد حاصل از فروش محصوالت جانبی پالونیا نیز میتواند برای سازمان مذکور درآمد قابل توجهی را به وجود بیاورد.

محصوالت جانبی پالونیا ❖

عسل : میتوان با استفاده از شهد گلهای این درخت در 1 هکتار 2۴۰ کیلو عسل پائولونیا تولید کرد. ❖کود برگ : درخت پالونیا ساالنه با تولید قابل توجه کود برگ به وسیله شکوفه ها و ریزش برگهای آن روی زمین، در مدت کمی تجزیه و تبدیل به کود مقوی برای زمینهای کشاورزی میشود. ❖علوفه : برگهای این درخت به دلیل وجود مواد پروتئینی برای استفاده در مزارع دامداری جهت پرواربندی می تواند مورداستفاده قرار گیرد.