مدیریت فروش نانو بتن امین

مهندس محمد علی یقوبی 

ارشد عمران

پایه دو نظام _ کارشناس فروش 

شرکت نانو بتن امین

09128526620