مدیریت عامل شرکت نانو بتن امین

مدیریت عامل شرکت نانو بتن امین با توجه به تخصص آکادمیک در زمینه صنعت ساختمان و مدیریت و چشم انداز افزایش کیفیت در صنعت ساختمان و محصولات مرتبط, مسیر دستیابی به این اهداف را مشخص نموده است.

مدیریت عامل شرکت نانو بتن امین با توجه به تخصص آکادمیک در زمینه صنعت ساختمان و مدیریت و چشم انداز افزایش کیفیت در صنعت ساختمان و محصولات مرتبط, مسیر دستیابی به این اهداف را مشخص نموده است.